top of page

Useful Quinoa links

Generelle handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1

Disse generelle handelsbetingelser ("GHB") gælder for alle kontrakter vedrørende salg af frø mellem Quinoa Quality ApS ("os") og vores kunder ("dig"), uanset eventuelle modstridende eller yderligere vilkår fra købsordre eller anden kommunikation fra dig. Enhver aftale vedrørende denne kontrakt skal være skriftlig.

 

1.2

Vi forbeholder os ret til at ændre disse GHB til enhver tid. Ændringer meddeles med 30 kalenderdages varsel via vores hjemmeside, ligesom de sendes til dig på e-mail.

 

2. Tilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser

2.1

Alle tilbud fra os er gældende i 30 dage, medmindre andet er specifikt angivet i tilbuddet, og tilbud er betinget af tilgængeligheden af frø

 

2.2

Alle indkøbsordrer fra dig skal som minimum angive den type og mængde af frø, der anmodes om, leveringssted og ønsket leveringsdato. Ingen indkøbsordre er bindende for os, før den skriftligt er bekræftet af os.

 

3. Priser og betalingsbetingelser

 

3.1

Priserne på frø er de priser, der er angivet i vores ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive skatter og andre afgifter, herunder, men ikke begrænset til, moms, punktafgift og lignende skatter eller afgifter pålagt af offentlig myndighed.

 

3.2

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vores ordrebekræftelse, skal betaling af frø ske ved bankoverførsel uden modregning eller fradrag. Sidste betalingsdato er angivet på fakturaen.

3.3

Vi forbeholder os ret til også at tilpasse priserne for bekræftede ordrer for at afspejle enhver stigning i omkostninger, som skyldes forhold uden for vores kontrol, såsom force majeure, mangel på lager, strejker, pålæg fra myndigheder, naturkatastrofer, transport eller lignende problemer, hvis denne stigning sker efter bekræftelse af ordre, men før levering af frø.

 

3.4

Hvis du undlader at betale en faktura inden for fjorten kalenderdage efter betalingsdatoen, kan vi suspendere leveringen af en ordre, indtil betaling er foretaget, eller opsige aftalen om levering efter skriftlig meddelelse om opsigelse til dig inden for syv kalenderdage efter udløbet af fristen. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes renter med 1½% pr. måned til betaling sker.

 

4. Leveringsbetingelser og forsinket levering

 

4.1

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i vores ordrebekræftelse, foregår alle leveringer Ex work’s Supplier’s Warehouse i overensstemmelse med Incoterms 2010. Risikoen for tab eller beskadigelse af frø overgår til dig i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

 

4.2

Leveringsdatoen for frø er den, der er angivet i vores ordrebekræftelse. Hvis vi undlader at levere frø inden for fire uger fra den aftalte leveringsdato, kan du helt eller delvis opsige den gældende købsordre (for så vidt angår de varer, der berøres af forsinkelsen) ved skriftlig meddelelse om opsigelse til os inden for syv kalenderdage efter udløbet af de fire uger. Endvidere kan du kræve erstatning for tab, der er lidt som følge af forsinkelsen, med de begrænsninger, der følger af ansvarsbegrænsningen nedenfor. Dette er dine eneste beføjelser ved forsinket levering.

 

4.3

Vi forbeholder os ret til at foretage levering i rater.

 

5. Modtagekontrol og mangler

 

5.1

Du skal kontrollere det leverede frø ved modtagelsen. Du anses for at have accepteret det leverede frø, medmindre skriftlig meddelelse om afvisning med angivelse af årsagerne til afvisning er modtaget af os inden for fem kalenderdage efter levering af frø.

5.2

Fristen for afvisning gælder ikke skjulte mangler, som du ikke burde have opdaget ved sædvanlig agtpågivenhed ved modtagekontrollen, og som ikke er forårsaget af omstændigheder indtruffet efter levering eller ikke kan henføres til andre end os. Sådanne krav skal fremsættes skriftligt uden unødigt ophold og være modtaget af os senest fem kalenderdage efter, at du har konstateret manglen

 

5.3

Vi sikrer, at en forseglet prøve af hvert parti, der leveres til dig, udtages og opbevares under vores kontrol. Bevis for mangler ved frøene kan kun føres på grundlag af denne forseglede prøve og ikke fra frø udtaget fra din silo eller på anden måde under din opbevaring.

 

6. Garanti

 

6.1

Vi garanterer, at vores frø er af høj kvalitet og respekterer standarder for frøproduktion i Europa. Vores garanti dækker ikke produktionstab på grund af forsømmelse fra anden side end vores.

 

7. Krænkelse af immaterialrettigheder

 

7.1

Vores frø kan kun bruges til at producere mad og foder i ét vækstår, al anden anvendelse af frøene er ikke tilladt. Hvis nogen af vores frø anvendes uberettiget, f.eks. til frøproduktion, lagerføres til brug i et senere vækstår eller videreoverdrages uden tilladelse, vil vi betragte dette som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og vi forbeholder os ret til at anvende alle til rådighed værende misligholdelsesbeføjelser og retsmidler.

 

7.2

Hvis nogen af vores frø bliver anset for at krænke tredjeparts patent, brugsmodel, varemærke eller anden immateriel ejendomsret, og du forhindres i at benytte frøene, vil vi efter vores eget valg og for vores regning (a) sikre dig retten til fortsat at anvende frøene eller (b) tilbagebetale købsprisen for frøene fratrukket et rimeligt beløb for brug. Herudover har vi intet ansvar for krænkelse af immaterielle rettigheder, og der kan ikke rejses andre krav mod os.

 

8. Ansvarsbegrænsning og produktansvar

 

8.1

Hvis en af os misligholder aftalen, skal den ikke-misligholdende part have ret til at kræve erstatning for sit tab, dog med de begrænsninger, der følger af nærværende GHB. Den erstatning, som du har ret til fra os, skal ikke overstige købsprisen for det frø, der har givet anledning til kravet, uanset hvad kravet vedrører. Dog kan vores ansvar aldrig overstige summen af de beløb, som du har betalt i en tre måneders periode umiddelbart op til kravets fremsættelse. Du har bevisbyrden for kravet.

 

8.2

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle krav baseret på din brug af vores frø på dit område, beskadigelse af frø, der kan henføres til andre parter end os, eller brug i kombination med andre frø.

 

8.3

Vi er ikke ansvarlige for skade, som frøene måtte forårsage på ting til erhvervsmæssig benyttelse eller noget direkte eller indirekte tab i den forbindelse. I det omfang det er tilladt, fraskriver vi os i videst muligt omfang ansvar for vores eventuelle produktansvar.

 

9. Force Majeure

 

9.1

Ingen af os skal anses for at misligholde vores forpligtelser, hvis misligholdelsen skyldes force majeure, f.eks. naturkatastrofe, arbejdskonflikt, strejke, krig, uroligheder eller andre lignende omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, forudsat at den af os, der påberåber sig force majeure, ikke med sædvanlig agtpågivenhed kunne have undgået eller afhjulpet force majeuretilfældet, og at vedkommende giver den anden meddelelse om force majeure-tilfældet uden ugrundet ophold efter at have konstateret det. Når de omstændigheder, der udgør force majeure, er ophørt, skal vi igen opfylde vores forpligtelser. Hvis en af os har været berettiget til at undlade at opfylde sine forpligtelser i en sammenhængende periode af mere end 30 dage med henvisning til force majeure, har enhver af os ret til ansvarsfrit at annullere den omhandlede ordre med et forudgående skriftligt varsel på syv kalenderdage.

 

10. Diverse

 

10.1

Alle kontrakter om salg af frø skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, idet der herved skal bortses fra lovvalgsregler. Den Internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse på disse GHB eller på nogen aftaler indgået mellem os.

 

10.2

2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af vores aftaleforhold og disse GHB skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

bottom of page